Du är här

Hem » Hem » Nyhetsarkiv

Välkommen till Vårdalinstitutets Nyhetsarkiv

 


 

2014-08-12
Ulrika Olsson Möller disputerar 18 september

 

Ulrika Olsson Möller, legitimerad fysioterapeut och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

 

Datum: 18 september 2014

Tid: K. 9.00

Plats: SSSH-salen, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

 

Titel: Falls and dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management intervention.

 

Opponent är professor Margareta Möller, Örebro universitet.

 

Läs mer:

Läs mer om Ulrika Olsson Möller

 


2014-07-04
Ansök nu om anslutning till forskarskolan SWEAH

 

Är du doktorand i början av din utbildning och intresserad av att utveckla ett perspektiv på en av de stora framtidsfrågorna – åldrande och hälsa – inom ramen för ditt avhandlingsprojekt? Vill du vara med om att mötas över ämnesgränser för att gemensamt kunna angripa de stora utmaningar som samhället står inför när det gäller åldrande och hälsa? Vill du dessutom lära känna andra doktorander inom fältet, från lärosäten i Sverige och internationellt?

 

Då har du nu möjlighet att ansöka om anslutning till Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

 

För att vara behörig att ansöka måste du vara aktiv vid något av de lärosäten som är partners i det konsortium som står bakom Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa samt vara antagen till utbildning på forskarnivå.

 

Utförligare information och ansökningsblanketter finns på hemsidan www.med.lu.se/sweah

Sista ansökningsdatum är den 15 september 2014.

 


2014-07-03
Ny utgåva av Vårdaldoktorands läromedel om läkemedelsräkning

 

Boken ”Läkemedelsräkning för sjuksköterskor” har kommit ut i en ny upplaga. Till boken hör nu också en webbplats anpassad för undervisning och till individuella förkunskaper och utbildningsnivå. Läromedlet innehåller också en genomgång av grundläggande matematik.

 

Författare är Eva Björkman och Margaretha Hagberg. Eva Björkman är universitetsadjunkt och ansluten som doktorand till Vårdalinstitutets forskarskola.  Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i läkemedelsräkning och har genomfört projekt om sjuksköterskestudenters och yrkesverksamma sjuksköterskors matematiska problemlösningsstrategier vid beräkning av läkemedelsdoser.

 

Margaretha Hagberg är lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 

Läs mer:
Till förlagets information om boken

 


2014-06-19
Nytt nummer av Vårdalinstitutets kvartalsbrev

 

I detta nummer kan du bland läsa om avslutningen av Uppdrag Kunskap och några av deltagarnas bidrag till en bättre vård för sjuka äldre. Dessutom finns intervju med operationssjuksköterskan Annette Erichsen Andersson, som sedan i vintras har en post-doc-tjänst vid Vårdalinstitutet i Göteborg. I numret finns också information om nytillkommen litteratur i vår publikationsdatabas.

 

För tidigare nummer av brevet, se sidan www.vardalinstitutet.se/kvartalsbrev

 

Läs mer:
Till kvartalsbrevet

 


2014-06-09
Informationsmöten om en åldrande befolkning

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har lett den nationella forskningsagendan ”En åldrande befolkning”. Vinnova har finansierat arbetet och ett trettiotal organisationer har deltagit. Arbetet med agendan har varit multidisciplinärt och från flera fronter mött samhällsutmaningen en åldrande befolkning. Särskilt identifierade områden är nutrition, hälsa, boende och mobilitet, och ett holistiskt synsätt där vi utgår från individen är centralt.

 

Arbetet går nu vidare och en ansökan om att bli ett strategiskt innovationsprogram kommer att lämnas in i september. Informationsmöten om hur vi ska få fram innovationer och framåtskridande forskning inom området arrangeras på fyra platser.

 

- Lund 22/8 kl 13-15, IKDC, Sölvegatan 26, Lilla Hörsalen

- Luleå 25/8 kl 13-15, Vetenskapens hus, Storgatan 53

- Göteborg 29/8 kl 13-15, SP, Eklandagatan 86

- Stockholm 5/9 kl 13-15, SP, Drottning Kristinas väg 45

Alla som vill bidra till lösningar på samhällsutmaningen med en åldrande befolkning är välkomna till mötena, exempelvis dagens och morgondagens äldre, forskare, offentlig och privat sektor, små och stora företag, inkubatorer och testmiljöer.

 

Läs mer:

Till inbjudan

 


2014-05-28
Jenny Aronsen Torp avlägger licentiatexamen

 

Jenny Aronsen Torp, legitimerad sjuksköterska och ansluten som doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin licentiatavhandling vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

 

Datum: 5 juni 2014

Tid: Kl.13.00

Plats: Sal H04, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund

 

Titel: Nutrition and physical activity among Somali immigrants in Sweden.

 

Läs mer om Jenny Aronsen Torp

 


2014-05-23
Vårdalinstitutets verksamhetsberättelse för 2013

 

Vårdalinstitutets verksamhetsberättelse för perioden 1 januari – 31 december 2013 finns nu tillgänglig. I verksamhetsberättelsen konstateras att 2013 blev ett intensivt år med nya utmaningar.

 

De implementeringsprojekt som Vårdalinstitutet finansierar har framskridit på ett mycket framgångsrikt sätt och bland annat visat sig i att flera forskare har lyckats erhålla ytterligare externa medel till sina projekt. Implementeringsforskning har också stärkts i seminarier vid workshops och inte minst genom den postdoktorala kursen ”Utmaningar och metodfrågor i implementeringsforskning inom vård och omsorg”.

 

I november stod Vårdalinstitutet värd för konferensen Advances in Health Care Science Research som var förlagd till Lund. Denna 10:e konferens blev mycket uppskattad av doktorander och forskare.

 

Under året har Vårdalinstitutet varit engagerade i det innovativa projektet benämnt "Uppdrag Kunskap" som genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom ramen för satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Seniora medarbetare och chefer i vård och omsorg ges tillfälle att summera sina erfarenheter på ett vetenskapligt sätt och medverkar på så sätt till ny kunskap till nytta för sjuka äldre.

 

Läs mer:

Verksamhetsberättelse för 2013

 


2014-05-13

20 seniorer har inom Uppdrag Kunskap under ett års tid arbetat med projekt till nytta

för sjuka äldre. På bilden också professor Bodil Jönsson, nummer två från höger och

professor Gerd Ahlström, längst till vänster.

 

Seniorer inom Uppdrag Kunskap slår hål på myter om äldre

 

Vid en högtidlig ceremoni i Gamla Biskopshuset i Lund hölls i förra veckan examination och diplomutdelning i Uppdrag Kunskap. Tjugo seniorer med långvarig yrkesbakgrund inom äldrevård och äldreomsorg har under ett års tid arbetat med projekt till nytta för sjuka äldre. Bland de presenterade arbetena behandlade ett par samtalets betydelse inom äldreomsorgen, andra tog upp samspelet mellan den äldre, hemtjänstpersonal och modern teknologi samt betydelsen av kontinuitet i äldres kontakter med vården.

 

Inbjudna gästerna Barbro Westerholm, riksdagsledamot och professor emerita och Staffan Werme, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, beredning för primärvård och äldreomsorg, talade om den tillgång äldre kan vara i samhället. Barbro Westerholm framhöll att deltagarna i Uppdrag Kunskap bidrar till att slå hål på myter om äldre. I stället för att benämna personer som gamla, borde man säga att de är årsrika, rika på år, kunskap och livserfarenhet. Hon betonade också att deltagarna i sina arbeten belyst spännande frågor. Staffan Werme menade att vi nu står inför ett paradigmskifte. Allt fler vill efter pensionsåldern fortsätta att arbeta, studera eller forska. Han såg nu som sin uppgift att få alla medlemmar inom SKL att förstå att det är viktigt att ta tillvara de äldres erfarenheter.

 

Uppdrag Kunskap är ett samarbete mellan Vårdalinstitutet och ”Bättre liv för sjuka äldre” inom SKL och leds av professor Bodil Jönsson och professor Gerd Ahlström.  Vårdalinstitutets nästa kvartalsbrev kommer att innehålla ett längre reportage om Uppdrag Kunskap och deltagarnas bidrag till bättre liv för sjuka äldre.

 

Läs mer:
www.uppdragkunskap.se

 

20 pionjärer slår hål på myter

 


2014-05-13
Zahra Ebrahimi disputerar 13 juni

 

Zahra Ebrahimi, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling vid Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

 

Datum: 13 juni 2014

Tid: Kl 13:00

Plats: Sal 2118, hus 2, Arvid Wallgrens backe, Hälsovetarbacken, Göteborg.

 

Titel: Frail elders´experiences of health : a combination of qualitative and quantitative studies with a salutogenic perspective

 

Opponent är Ulla Hällgren Graneheim, Umeå universitet, Umeå.

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext

 

Läs mer om Zahra Ebrahimi

 


2014-05-07

Parterna inom Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa höll sitt första möte

i Gamla Biskopshuset i Lund.

 

Uppstartsmöte inom Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

 

Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH, har haft sitt första möte med de ingående parterna.

 

- Vi har sett fram emot den här dagen, säger professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, som är koordinator för forskarskolan. Det känns fantastiskt bra att representanter från så gott som samtliga partners kunde samlas. De synpunkter och kommentarer vi diskuterade kommer vi nu arbeta vidare med, fortsätter hon.

 

Mötet med forskarskolans partners var förlagt till Gamla Biskopshuset i Lund. Dagen inleddes med att Susanne Iwarsson gav en presentation av forskarskolan och att biträdande koordinatorn, professor Gerd Ahlström berättade om det inledande arbetet med att bygga upp verksamheten. Därefter beskrev partnerna den forskning inom åldrande och hälsa som de bedriver.

 

- Det var en imponerande genomgång som visar på bredden av den fler- och tvärvetenskapliga forskningen inom åldrande och hälsa som nu finns representerad i forskarskolan, menar Susanne Iwarsson.

 

På dagordningen stod också frågor om rekrytering av doktorander och postdoktorer samt utveckling av kursverksamhet. Dessutom diskuterades arbetsformerna inom forskarskolan och kommande marknadsföringsaktiviteter.

 

Ett konsortium som består av Lunds universitet och 11 partners från olika lärosäten eller andra forskningsaktörer står bakom forskarskolan. Inom Lunds universitet medverkar 12 forskningsenheter, varav Vårdalinstitutet är en, från olika fakulteter. 
 

Forskarskolan är finansierad av Vetenskapsrådet och koordineras av Lunds universitet. Uppdraget är att utveckla ett effektivt och kreativt samarbete inom utbildning på forskarnivå, mellan svenska lärosäten och andra relevanta nationella och internationella partners. Forskarskolan är inriktad på att tillhandahålla kurser och andra lärandeaktiviteter för doktorander och postdoktorer inom forskning om åldrande och hälsa. Ett viktigt mål är att öka rekryteringsbasen för doktorander som kan utvecklas till forskare med hög kompetens för fler- och tvärvetenskaplig forskning om åldrande och hälsa.

 

Läs mer om forskarskolan på hemsidan www.med.lu.se/sweah
 


Sidor