Du är här

Hem » Hem » Nyhetsarkiv

Välkommen till Vårdalinstitutets Nyhetsarkiv

 


 

2014-11-13
Ansök nu om anslutning till forskarskolan SWEAH

 

Är du doktorand i början av din utbildning och intresserad av att utveckla ett perspektiv på en av de stora framtidsfrågorna – åldrande och hälsa – inom ramen för ditt avhandlings­projekt? Vill du vara med om att mötas över ämnesgränser för att gemensamt kunna angripa de utmaningar som samhället står inför när det gäller åldrande och hälsa? Vill du dessutom lära känna andra doktorander inom fältet i Sverige och internationellt? Då är du rätt person att ansöka om anslutning till Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

 

För att vara behörig att söka om anslutning måste du vara aktiv vid något av de lärosäten som är partners i det konsortium som står bakom Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa samt vara antagen till utbildning på forskarnivå. Vidare bör du inte ha kommit längre än halvvägs i din forskarutbildning.

 

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2015.

 

Läs mer om utlysningen på hemsidan www.med.lu.se/sweah

 


2014-09-29
Många riskfaktorer för fallolyckor bland äldre

 

Fallolyckor ökar och förutom de miljardbelopp de kostar samhället, är de förenade med stort mänskligt lidande. Att yrsel och fall är nära sammakopplat vet vi, men en ny avhandling av Vårdaldoktoranden Ulrika Olsson Möller visar att riskfaktorerna är många och behovet av stöd och hjälp individuella. Vården måste utveckla nya metoder för att möta olika behov.

 

-  Nedsatt syn var till exempel en riskfaktor bland de som var mellan 60-80 år och trötthet var en bidragande orsak bland de över 80 år. Det betyder att man måste utgå från personens situation när man förebygger fall, säger Ulrika Olsson Möller.

 

Ulrika Olsson Möller disputerade nyligen i ämnet vårdvetenskap med avhandlingen Falls and dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management intervention.

 

Läs mer:

Till pressmeddelande från Lunds universitet

 

Avhandlingen i fulltext

 


2014-09-11
Studie om stärkande samtal i barndiabetesvården

 

Filosofie doktor Anna W Gustafsson, forskare vid Vårdalinstitutet, studerar kommunikativa strategier i mötet mellan familjer och vården i ett mångspråkigt samhälle. Resultatet av hennes senaste studie redovisas nu i rapporten Stärkande samtal - fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården. Syftet med denna studie har varit att få syn på kommunikationsmönster och strategier som kan stödja barnets och föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga att utföra vården. Fyra läkarkonsultationer inom barndiabetesvården har spelats in, analyserats och kompletterats med intervjuer.

 

I studien diskuteras stärkande samtalsstrategier i relation till samtalsmetoden Motiverande samtal och riktlinjer för personcentrerad vård. Att hantera rädsla är centralt i barndiabetessamtalen. Det tycks viktigare att stärka än att motivera föräldrarna. För att göra detta måste man etablera en god relation. Analysen pekar på vikten av att uppmärksamma samtalsstrategier som fungerar relationsbyggande.

 

Rapporten finns tillgänglig på Lunds universitets hemsida.

 

Läs mer:
Till rapporten

 


2014-09-05
Slutrapport om Uppdrag Kunskap

 

20 personer med en yrkesbakgrund inom äldrevård och äldreomsorg valdes försommaren 2013 ut för ett unikt projekt, Uppdrag Kunskap. Under forskningshandledning fick deltagarna möjlighet att utveckla den kunskap och erfarenhet som ett långt yrkesliv gett.

 

En av utgångspunkterna för Uppdrag Kunskap var att äldre inte bara har en plats i kunskapssamhället utan också kan bidra till att förnya det. Om personer som arbetat inom äldrevård och äldreomsorg och som nu själva är i pensionsåldern fick möjlighet att vidareutveckla sina erfarenhetskunskaper så att dessa kunde bäras vidare i andras händer – skulle de ta chansen? Vad skulle de i så fall välja för inriktningar? Och vad skulle ett försöksprojekt involverande en mindre skara av dem kunna leda till?

 

Uppdrag Kunskap utvecklades till ett projekt inom Sveriges Kommuner och Landstings stora fleråriga nationella satsning på Bättre liv för sjuka äldre. Planering och genomförande av projektet skedde i samarbete med Vårdalinstitutet vid Lunds universitet.

 

I slutrapporten berättas om bakgrunden och syftet med projektet. Här presenteras också deltagarnas individuella bidrag till att göra livet bättre för framtidens sjuka äldre.

 

Läs mer om Uppdrag  Kunskap och ta del av slutrapporten på hemsidan www.uppdragkunskap.se

  


2014-08-28
Jimmie Kristensson förordnad till docent

 

Medicinska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet har förordnat Jimmie Kristensson, doktor i medicinsk vetenskap, till docent i ämnet vårdvetenskap.

 

Jimmie Kristensson är universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper och forskare vid Vårdalinstitutet. Hans forskning handlar om äldre personers hälsa, ohälsa, vårdkonsumtion och relationer till vård- och omsorgsystemet. Framförallt arbetar han med utvärderingar av vårdmodeller med s k case managers till sårbara äldre personer. Jimmie Kristensson arbetar även i ett projekt med fokus på hälsa, vård och omsorgskonsumtion bland äldre med utvecklingsstörning eller andra tidigt förvärvade intellektuella funktionsnedsättningar.


Vi på Vårdalinstitutet gratulerar Jimmie till hans docentur!

 


2014-08-12
Ulrika Olsson Möller disputerar 18 september

 

Ulrika Olsson Möller, legitimerad fysioterapeut och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet vårdvetenskap med inriktning sjukgymnastik vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

 

Datum: 18 september 2014

Tid: K. 9.00

Plats: SSSH-salen, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.

 

Titel: Falls and dizziness in frail older people. Predictors, experiences and the effects of a case management intervention.

 

Opponent är professor Margareta Möller, Örebro universitet.

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext

 

Läs mer om Ulrika Olsson Möller

 


2014-07-04
Ansök nu om anslutning till forskarskolan SWEAH

 

Är du doktorand i början av din utbildning och intresserad av att utveckla ett perspektiv på en av de stora framtidsfrågorna – åldrande och hälsa – inom ramen för ditt avhandlingsprojekt? Vill du vara med om att mötas över ämnesgränser för att gemensamt kunna angripa de stora utmaningar som samhället står inför när det gäller åldrande och hälsa? Vill du dessutom lära känna andra doktorander inom fältet, från lärosäten i Sverige och internationellt?

 

Då har du nu möjlighet att ansöka om anslutning till Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

 

För att vara behörig att ansöka måste du vara aktiv vid något av de lärosäten som är partners i det konsortium som står bakom Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa samt vara antagen till utbildning på forskarnivå.

 

Utförligare information och ansökningsblanketter finns på hemsidan www.med.lu.se/sweah

Sista ansökningsdatum är den 15 september 2014.

 


2014-07-03
Ny utgåva av Vårdaldoktorands läromedel om läkemedelsräkning

 

Boken ”Läkemedelsräkning för sjuksköterskor” har kommit ut i en ny upplaga. Till boken hör nu också en webbplats anpassad för undervisning och till individuella förkunskaper och utbildningsnivå. Läromedlet innehåller också en genomgång av grundläggande matematik.

 

Författare är Eva Björkman och Margaretha Hagberg. Eva Björkman är universitetsadjunkt och ansluten som doktorand till Vårdalinstitutets forskarskola.  Hon har mångårig erfarenhet av undervisning i läkemedelsräkning och har genomfört projekt om sjuksköterskestudenters och yrkesverksamma sjuksköterskors matematiska problemlösningsstrategier vid beräkning av läkemedelsdoser.

 

Margaretha Hagberg är lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

 

Läs mer:
Till förlagets information om boken

 


2014-06-19
Nytt nummer av Vårdalinstitutets kvartalsbrev

 

I detta nummer kan du bland läsa om avslutningen av Uppdrag Kunskap och några av deltagarnas bidrag till en bättre vård för sjuka äldre. Dessutom finns intervju med operationssjuksköterskan Annette Erichsen Andersson, som sedan i vintras har en post-doc-tjänst vid Vårdalinstitutet i Göteborg. I numret finns också information om nytillkommen litteratur i vår publikationsdatabas.

 

För tidigare nummer av brevet, se sidan www.vardalinstitutet.se/kvartalsbrev

 

Läs mer:
Till kvartalsbrevet

 


2014-06-09
Informationsmöten om en åldrande befolkning

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har lett den nationella forskningsagendan ”En åldrande befolkning”. Vinnova har finansierat arbetet och ett trettiotal organisationer har deltagit. Arbetet med agendan har varit multidisciplinärt och från flera fronter mött samhällsutmaningen en åldrande befolkning. Särskilt identifierade områden är nutrition, hälsa, boende och mobilitet, och ett holistiskt synsätt där vi utgår från individen är centralt.

 

Arbetet går nu vidare och en ansökan om att bli ett strategiskt innovationsprogram kommer att lämnas in i september. Informationsmöten om hur vi ska få fram innovationer och framåtskridande forskning inom området arrangeras på fyra platser.

 

- Lund 22/8 kl 13-15, IKDC, Sölvegatan 26, Lilla Hörsalen

- Luleå 25/8 kl 13-15, Vetenskapens hus, Storgatan 53

- Göteborg 29/8 kl 13-15, SP, Eklandagatan 86

- Stockholm 5/9 kl 13-15, SP, Drottning Kristinas väg 45

Alla som vill bidra till lösningar på samhällsutmaningen med en åldrande befolkning är välkomna till mötena, exempelvis dagens och morgondagens äldre, forskare, offentlig och privat sektor, små och stora företag, inkubatorer och testmiljöer.

 

Läs mer:

Till inbjudan

 


Sidor